Category

Alliansen

En mindre skola gynnar eleverna

By | Alliansen, Erik Östman

Rebecka Hovenberg (MP) och Cecilia Gyllenberg (MP) frågar för vilka vi bygger nya Kungsbergsskolan. Svaret är att vi bygger en skola för Linköpings elever och lärare, det vill säga en vanlig högstadieskola, ingen byskola men heller ingen storskola för 1 000 elever. Ett högstadium i den storleken som MP vill ha skulle skapa för många klasser vilket medför en sämre studiemiljö och trygghet för eleverna. Nu får vi istället en skola där elevernas lärandemiljö och trygghet är i fokus och där lärarna får rätt förutsättningar att undervisa.

Kommunens uppdrag är inte enbart att få fram skolplatser utan att också säkerställa en god undervisning för alla elever. Här visar forskning av bland andra Carl-Henrik Adolfsson, professor på Linnéuniversitetet, att framförallt elever med utländsk bakgrund och svag socioekonomi klarar sig bättre på mindre skolor. Ytterligare studier visar att på mindre skolor gynnas elevnärvaro, delaktighet och samhörighet.

Man har även missuppfattat när skolan väntas stå klar. Enligt det förslag som MP förespråkar beräknas skolan bli försenad till läsåret 2024/25. Men genom att Allians för Linköping nu istället prioriterar en vanlig högstadieskola kommer vi sannolikt att få den på plats tidigare.

Vi delar uppfattningen att kommunen är i stort behov av elevplatser och därför ser vi nu över den långsiktiga strategin för skolans lokalförsörjning. I denna översyn ligger bland annat en ny gymnasieskola på Kallerstad och tidigareläggande av planerade skolprojekt. Klart är dock att vi inte kan bygga skolor med prislappar i miljardklassen såsom MP förespråkar. Allians för Linköping kommer därför alltid att prioritera att bygga skolor med goda förutsättningar att bedriva bra undervisning framför stora landmärken.

Åsa Wennergren (L)
kommunalråd med sektorsansvar för utbildning

Erik Östman (M)
ordförande barn- och ungdomsnämnden

Länk till artikeln i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/en-mindre-skola-gynnar-eleverna-om5778243.aspx

Kan bara beklaga den väg S valt

By | Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Socialdemokraterna målar upp en falsk bild av verkligheten när de, i en debattartikel, berättar om senaste kommunfullmäktiges beslut gällande en motion om rätt till heltid vid upphandlingar.

Motionen kommer från Vänsterpartiet och föreslår att Linköpings kommun ska ställa krav på utförare/arbetsgivare att erbjuda sin personal heltidsanställningar vid framtida tjänsteupphandlingar. Motionens intention är god men vi anser att en bättre väg framåt är att fokusera på önskad sysselsättningsgrad. Risken är annars stor att antalet delade turer ökar vilket innebär att berörda medarbetare måste arbeta några timmar på morgonen, vara lediga mitt på dagen för att sedan behöva gå på ett kvällspass. Att arbeta på det här sättet är mycket betungande.

Det är beklagligt att Socialdemokraterna återigen far med osanningar och beskyller Alliansen för att vara arbetarfientliga. Så för att klargöra så innebär kommunfullmäktiges beslut att Linköpings kommun ska fortsätta utveckla möjligheten till önskad anställningsgrad samtidigt som vi tar hänsyn till verksamheternas förutsättningar.

Allians för Linköpings ambition är ett öppet styre där vi respekterar varandra och söker breda överenskommelser för Linköpings utveckling och Linköping bästa. Att beskylla varandra för osanningar gynnar inte någon, allra minst Linköpingsborna, och därför kan vi bara beklaga den väg som Socialdemokraterna i opposition nu har valt.

Niklas Borg (M)

Muharrem Demirok (C)

Åsa Wennergren (L)

Sara Skyttedal (KD)

Allians för Linköping

Artikeln är ursprungligen publicerad i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/kan-bara-beklaga-den-vag-s-valt-om5557804.aspx?fbclid=IwAR2r4KTqQPwK917gPssgiEv0zFgZ4xR0y2cFJ2av8Fd20xxOxF7LwzW309g

Inte aktuellt att ta stöd från SD

By | Alliansen, Niklas Borg

Med Elias Aguirres (S) och Jonatan Hermanssons (S) resonemang (26/10) borde Anderssons (SD) grova uttalande vara mer besvärande för Socialdemokraterna än för det nya styret.

Efter valet minskade Socialdemokraterna flera mandat samtidigt som Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna blev det största blocket med majoritet i nämnder och styrelser, inklusive kommunstyrelsen.

I kommunfullmäktige är Alliansen ett mandat ifrån egen majoritet, därmed kan Socialdemokraterna, i samarbete med Sverigedemokraterna, fälla en Alliansbudget.

För oss är det inte aktuellt att ta stöd från SD. Frågan är om Socialdemokraterna kommer att ta det stödet. För sanningen är att det enda partiet som kan ge SD inflytande är Socialdemokraterna.

Niklas Borg (M)
Lars Vikinge (C)
Åsa Wennergren (L)
Sara Skyttedal (KD)
Allians för Linköping

Länk till artikeln i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/inte-aktuellt-att-ta-stod-fran-sd-om5535678.aspx

En budget som tar ansvar för morgondagens välfärd

By | Alliansen, Niklas Borg

Idag har Allians för Linköping presenterat sin ändringsbudget för 2019.

Det är en budget i balans som ger möjlighet att föra en politik som har sin utgångspunkt i människan istället för i systemen.

En stor satsning på att stötta människor mot egen försörjning är nyligen beslutad och vi kommer att öka ambitionerna ytterligare för att fler ska kunna gå från bidragsberoende till arbete och självförtroende.

I budgeten signalerar vi vikten av ett företagsklimat där vi underlättar för företagare och uppskattar dem för deras engagemang och entreprenörsskap.

Vi gör tydliga satsningar på skola, äldreomsorg och LSS-verksamheten samtidigt som vi påbörjar effektiviseringar på central förvaltning och bl.a. sätter vi stopp för ytterligare skattemedel till elcykelpoolen.

Vi satsar också extra för att öka tryggheten i Linköping, bl.a. genom fler ordningsvakter.

En långsiktigt ansvarsfull ekonomisk politik är en grundläggande förutsättning för en positiv utveckling av Linköping framöver.

Länk till Allians för Linköpings budget för 2019 på Linköpings kommuns hemsida: https://www.linkoping.se/contentassets/56ac63b78ddd4240bf92d4af45c3fa57/bilaga-2-forslag-kf-dec-budget-for-2019-med-plan-for-2020-20222.pdf?4aecae

Nytt Alliansstyre i Linköping

By | Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna blev det största blocket med majoritet i nämnder och styrelser.

– Det känns mycket bra att vi nu kan presentera ett nytt ledarskap för Linköping och därmed bli Sveriges största kommun med ett rent Alliansstyre. Jag ser fram emot att utveckla Linköping under mandatperioden tillsammans med övriga Allianspartier, säger Niklas Borg (M).

Hållbar kommun

– Vi kommer att vidta åtgärder mot en hållbar kommun och öka ambitionen i det arbete som Alliansen initierade med att göra Linköping koldioxidneutralt till 2025, säger Muharrem Demirok (C).

–Nu tar vi krafttag för att förbättra skolan. Vi kommer att prioritera skolans utveckling. Bättre arbetsmiljö för lärarna, ökad måluppfyllelse för eleverna och mer tid för varje barn i förskolan, säger Åsa Wennergren (L).

– I Alliansens Linköping ska varje skattekrona användas ansvarsfullt och effektivt. För att kunna prioritera kärnverksamheten krävs det att vi har ordning och reda i kommunens finanser. Vi behöver se över hur vi kan minska kostnaderna på kommande investeringar och säkerställa en effektivare central förvaltning. Genom de åtgärder som nu planeras tar vi ansvar och skapar förutsättningar för att säkra kommunens ekonomi på lång sikt, avslutar Sara Skyttedal (KD).

Fördelning av poster

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har överenskommit om följande fördelning av ordförandeposter i nämnder och styrelser i Linköpings kommun för mandatperioden 2018-2022:

Nämnder och KF-presidie:

Ordförande Kommunstyrelsen (M)

1:e vice ordförande (KD)

Borgmästare/Ordförande Kommunfullmäktige (C)

1:e vice ordförande Kommunfullmäktige (L)

Sektorsansvarigt kommunalråd utbildning (L)

Barn- och ungdomsnämnden (M)

Bildningsnämnden (L)

Kultur- och fritidsnämnden (L)

Sektorsansvarigt kommunalråd omsorg (M)

Social- och Omsorgsnämnden (M)

Äldrenämnden (KD)

Sektorsansvarigt kommunalråd samhällsbyggnad (C)

Samhällsbyggnadsnämnden (C)

Bygg- och miljönämnden (M)

Arbetsmarknadsnämnden (M)

Valnämnden (M)

Överförmyndarnämnden (L)

Kommunens revisorer, vice ordförande (M)

Bolag:

Linköpings Stadshus AB (M)

Tekniska Verken (C)

Stångåstaden (M)

Lejonfastigheter (KD)

Sankt Kors (L)

Visit Linköping (L)

Science Park Mjärdevi (KD)

Den äldre i centrum med ett Moderatlett styre

By | (M) (C) (KD), Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Det stämmer, som Kristina Edlund (S) skriver, att vi vill bilda ett Alliansstyre tillsammans med Kristdemokraterna. Även om vi går till val som enskilda partier med egna budgetförslag så finns ingen tvekan om att vi söker medborgarnas mandat att bilda ett Alliansstyre i Linköpings kommun. Linköping står inför stora utmaningar framöver och behöver ett nytt och borgerligt styre som kan ta ansvar.

Vilka partier som efter valet får väljarnas mandat att styra Linköpings kommun kommer att visa sig först efter att valresultatet har presenterats. Detta kommer således också påverka de förhandlingar som kommer att ske mellan de styrande partierna, oavsett vilka partier det kommer att handla om. Men vi kommer att göra allt vi kan för att Moderaternas politik ska få ett så stort genomslag som möjligt.

Edlund (S) uttrycker oro över vår politik för en bättre äldreomsorg i Linköping. Det behöver hon inte vara. Moderaternas ambition är att alltid sätta de äldres behov i centrum. Där Socialdemokraterna sätter gränser för hur stor andel som endast får tillåtas att bedrivas av privata utförare anser vi att det är viktigare att låta kvaliteten styra valet av utförare. Vi vill att äldreomsorgen ska drivas av de utförare som erbjuder den bästa lösningen, då spelar det ingen roll om det är kommunen eller privata utförare.

Moderaterna går till val på att minska de stora skillnader som den nuvarande (S)-ledda majoriteten har skapat genom att upphandla till lägre kostnader än någonsin tidigare och samtidigt ge verksamhetsuppdrag till den kommunala utföraren till kostnader som är högre än någonsin. Ett Moderatlett styre kommer istället fokusera på att sätta den äldre och dess behov i främsta rummet, det är vägen till Sveriges bästa äldreomsorg och också Linköpingsmoderaternas målsättning.

Niklas Borg (M)
Kommunalråd

Artikel i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/med-m-hamnar-den-aldre-i-centrum-om5428380.aspx

Vi går till val på en oförändrad skattesats

By | Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Kristina Edlund (S) uttrycker, i en artikel i Corren, oro över samarbetet mellan Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett borgerligt styre efter valet i höst. Jag kan då lugna Kristina Edlund med att Moderaterna och Kristdemokraterna redan idag samarbetar alldeles utmärkt. Till skillnad mot nuvarande S-MP-L-majoritet trivs våra partier att jobba tillsammans och kommer så att göra även efter valet i höst, då förhoppningsvis även tillsammans med övriga Allianspartier.

Moderaterna kommer aldrig släppa ansvarstagandet för ekonomin eller se på medan Linköping glider isär. Detsamma går tyvärr inte att säga om nuvarande S-ledda majoritet. Före valet 2014 presenterade Socialdemokraternas löften om en sammanhållen kommun men trots det har utanförskapet, trångboddheten och segregationen bitit sig fast i delar av Linköping. Köerna till omsorgsboenden har ökat, skillnaderna mellan stad och landsbygd har vidgats och utmaningarna i skolan har blivit större.

För Moderaterna handlar ansvarstagande för ekonomin om att skattebetalarnas pengar ska användas till kommunens kärnverksamheter och stärka människors möjligheter till egenmakt, inte till kostsamma prestigeprojekt. Vi går därför till val på en oförändrad skattesats. Valresultatet får sedan avgöra vilka partier som ska samarbeta efter valet, men oavsett vilka partier det än blir så kommer kompromisser att ske och det är rimligt att styrkeförhållandena i samarbetet har stor betydelse för var man hamnar.

För oss är det självklart att det alltid ska löna sig att arbeta och göra rätt för sig och att skolan ska prioritera kunskap, så att alla barn får sin egen chans att bygga en bra framtid. Genom Linköpingslöftet vill vi ge varje individ de förutsättningar som krävs för att lyckas i livet, oavsett vilken del av kommunen de kommer ifrån. Vi är nämligen av den uppfattningen att politikens uppgift är att bygga ett samhälle där människor kan förverkliga sina egna drömmar, inte ett samhälle där politikers egna visioner går först.

Linköpings kommun står inför stora utmaningar och behöver därför ett nytt borgerligt styre som kan ta ansvar, och vi är redo att ta över.

Niklas Borg (M)
kommunalråd

Länk till artikel i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/kompromisser-vantar-efter-valet-om5411994.aspx

Linköping behöver ett nytt styre – vi är redo att ta över

By | Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Koalition för Linköping (S, MP, L) har styrt Linköpings kommun i snart fyra år. Under den tiden har mycket utvecklats åt fel håll. Köerna till omsorgsboenden har ökat, skillnaderna mellan stad och landsbygd har vidgats och utmaningarna i skolan har blivit större

 Linköpings kommun står inför stora utmaningar och behöver därför ett nytt styre som kan ta ansvar. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterar nu gemensamma satsningar för ett bättre Linköping.

 – Även om vi går till val som enskilda partier och med egna budgetförslag så finns ingen tvekan om att vi söker medborgarnas mandat att bilda ett Alliansstyre, menar kommunalråd Niklas Borg (M).

 Ökad satsning nya LSS-boenden

Linköpings Kommun har idag stora brister i att kunna erbjuda boende till personer med rätt till bistånd enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Dessutom har kommunen långa köer i handläggningen av ansökningar vilket gör att man ofta får vänta 1,5 år eller längre för att få ett boende.

LSS är en rättighetslagstiftning och vi tycker att det är orimligt att vi inte kan möta behoven hos denna utsatta grupp Linköpingsbor.

Därför vill vi:

  • Satsa 7,5 Mkr extra år 2019 och 15 Mkr år 2020 på att utöka antalet boendeplatser enligt LSS. Det skulle ge ca 4 nya LSS-boenden utöver den utbyggnad som ligger i omsorgsnämndens ram.
  • Påskynda byggnationen av nya boende och ger därför Omsorgsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att korta tiden för färdigställande av nya boende.

Ökad satsning för att underlätta byggnation

Vi väljer att satsa på byggande i hela kommunen. Därför kommer vi avsätta medel för extra satsningar med syfte att underlätta byggnation på landsbygden. En del av satsningen kommer riktas mot att sänka olika avgifter för att underlätta byggande på landsbygden, exempelvis bygglovsavgift, anslutningsavgift eller lantmäteriförrättning.

Den andra delen av satsningen går till att regelförenkla och prioritera byggande på landsbygden. Vi vill se över kommunens arbete med bland annat strandskydd, för att underlätta byggande i vattennära lägen. Dessutom vill vi prioritera planarbetet för landsbygden, exempelvis med områdesbestämmelserna, så att fler bostäder kan byggas utanför tätorten.

Därför vill vi:

  • Satsa 5 mkr extra år 2019 och 2020 på byggande i hela kommunen.

 Ökad satsning civilsamhället

Tyvärr finns ingen plats på jorden där alla barn växer upp med lika mycket kärlek, stöd och lika möjligheter att utvecklas i livet. Tyvärr finns heller ingen plats på jorden där ingen blir sjuk eller behöver extra stöd, omsorg och kärlek från medmänniskor. Detta gäller också Linköping. Och det handlar både om människor med bakgrund i annat land och om människor vars äldre släktingar bott i Linköping i många generationer. Alla människor har behov av frihet att utvecklas och av att finnas med i nätverk av människor som bryr sig om varandra. Dessa nätverk av engagerade människor som på olika sätt tar hand om varandra och som inkluderar istället för att exkludera brukar kallas civilsamhället.

Om civilsamhället inte fungerar spelar det ingen roll hur mycket pengar och övriga resurser kommunen satsar; det kommer ändå inte att lyckas. Om ett fungerande civilsamhälle finns kan olika sorters stöd från kommunen till civilsamhället göra underverk. Det kan handla om stöd till idrottsföreningar. Det kan handla om stöd till pensionärer som hjälper barn med läxläsning. Och det kan handla om mycket annat, där den gemensamma nämnaren är att civilsamhället ges stöd att fungera i sitt arbete för att ge människor en roll i ett integrerat socialt sammanhang.

Därför vill vi:

  • Satsa ytterligare 7 mkr på arbetet i civilsamhället för 2019 och efterföljande år.

 Ökad satsning på närmare och bättre mat för Linköpings äldre

Tyvärr är undernäring ett problem när det gäller äldre och svårt sjuka. Det behövs extra fokus för att stimulera aptiten så att äldre och sjuka får i sig tillräckligt med näring. Lokalt tillagade mål behöver serveras i betydligt större omfattning än idag. På många boenden finns idag kök som tar emot mat som till stor del har tillagats på annan plats, så kallade mottagningskök. Med små investeringar kan dessa istället bli tillagningskök där all mat tillagas på plats. Dessa kök bör bemannas av personal med bakgrund som t.ex. kock, kallskänka eller likvärdig bakgrund. Idag utförs arbetet på många ställen av vårdpersonal som mellan omsorgsarbetet försöker få lite tid för att laga mat.

För att ge ytterligare inspiration och höja statusen på de äldres mat skall personalen erbjudas kontinuerlig vidareutveckling och ges möjlighet att hyra in lokala krögarprofiler. De skall inspirera och dela med sig av erfarenheter. Det kommer att ge inspiration till nya menyer, nya uppläggningar och framförallt kommer det att höja statusen på de äldres mat, i förlängningen en högre nöjdhet bland de äldre.

Därför vill vi:

  • Satsa 14 mnkr extra, jämt fördelade de kommande två åren, på högre status på kök och mat till äldre.

 Ökad satsning på heltidsmentorer

Ett av de största problemen med den svenska skolan idag är att lärarna är överbelastade. För att lösa denna problematik vill vi i införa så kallade heltidsmentorer som övertar mentorskapet från ordinarie lärare och ger mer tid i mötet mellan lärare och elev i undervisningen. Heltidsmentorernas uppgift kommer att vara att avlasta lärarna med saker som att följa upp närvaro, hålla i utvecklingssamtal och hålla kontakten med vårdnadshavare. På så sätt får lärare utrymme på att fokusera på lärandet och undervisningen.

Därför vill vi:

  • Satsa 5 mkr år extra år 2019 och 10 mkr extra år 2020 på att införa heltidsmentorer i skolan.

Högre kvalitet uppnås genom förtroende, inte övervakning!

By | Alliansen, Stefan Erikson

Vi är stolta över Linköping! Stolta över medborgare, företag, verksamheter och inte minst alla de tjänstemän som jobbar inom kommunen. För oss i Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Bygg- och miljönämnden är förtroendebyggande, service och kvalitet av högsta vikt. Därför jobbar vi för att nämndens verksamheter ska fortsätta utvecklas från en bra nivå till att bli ännu bättre. Bra kan alltid bli bättre! Under gårdagen ställde vi i oppositionen oss dock frågan om Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna verkligen är lika stolta över Linköping när de lade ett nämnduppdrag om att se över risker i myndighetsutövningen med dagens arbetssätt.

Att arbeta med kvalitet och minimera risker är absolut en självklarhet. Det som vi i Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ifrågasätter är bland annat:

  1. Kontoren har i grunden ett uppdrag att arbeta rättssäkert utifrån gällande lagstiftningar, regler och reglementen. Till och med i nämndens verksamhetsplan så står det att besluten ska klara en överprövning.
  2. Förvaltningen arbetar redan med att förbättra kvaliteten bland annat när det gäller det nya processorienterade arbetssätt som infördes för några år sedan.
  3. Internkontrollanter i nämnden, kommunens revisorer, myndigheters normerande kontroller och revisioner granskar redan idag kommunens kvalitet och rättssäkerhet. Om majoriteten (MP, S och L) ser att det är så pass många och allvarliga fel och brister i arbetet, då ska detta hanteras inom ramen för de uppdrag och forum som redan finns, exempelvis granskas av internkontrollanterna, revisorerna och av förvaltningen m.m.

Bygg- och miljönämnden har långt över 1 000 bygglovsbeslut och mer än 3 000 miljöbeslut per år. De flesta sker på delegation. I Linköping har vi en tradition att decentralisera beslutsfattandet. Rutiner för att motläsa underlag och beslut finns. Stöd inom och mellan kontoren finns. Av de beslut som medborgare eller företag anser är felaktiga och som då överklagas, är det få ärenden som går nämnden emot. Med tusentals beslut årligen fungerar det mesta väldigt bra tack vare duktiga tjänstemän som jobbar hårt. På frågan till majoriteten om vad det är för fel och brister nämndes något enstaka exempel på ärende. Är detta skäl till att lägga ytterligare ett uppdrag? Eller, finns det brister vi inte känner till?

Bygglovskontoret har gjort en stor och viktig resa när det gäller service och bemötande och fick för inte länge sedan kommunens personalpolitiska pris för sina framsteg. Vår personal är vår viktigaste resurs för att leverera kvalitet gentemot medborgare och företag och därför ska våra tjänstemän visas förtroende för att kunna fortsätta utveckla service och kvalitet. Arbetet granskas dagligen av medborgare, media, revisorer, nämndens internkontrollanter och av många fler.

Med allt detta sagt är då frågan varför Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna i Bygg- och miljönämnden väljer att utöver befintliga uppdrag och interna arbeten inom förvaltningen lägga ett extra uppdrag. Är åsikten den att Bygglovskontoret och Miljökontoret har så pass många och stora brister idag att den politiska nämnden måste ta ett sådant beslut? Saknar man förtroende för att kontoren själva ska kunna jobba vidare med sina arbetsrutiner? Om bristerna är så pass många, stora och allvarliga – ja, då är det verkligen något som skrämmer mig. Om det handlar om enstaka händelser och fel i det dagliga arbetet, ja då är det absolut något som ska hanteras inom kontoren och förvaltningen i deras interna förbättringsarbete. Misstag och fel kan nämligen hända. Det som en organisation dock alltid ska arbeta med, det är att ta med sig lärdomen så att felen inte återkommer. Detta är ett grundläggande arbetssätt som våra kontor med tjänstemän absolut är fullt kapabla till att göra utan ytterligare pekpinnar. Vi i Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har förtroende för att kommunens tjänstemän gör ett bra jobb och ständigt utvecklar arbetet för ännu bättre service och kvalitet.

Stefan Erikson (M)
vice ordförande Bygg- och miljönämnden

Bengt Walla (C)
ledamot Bygg- och miljönämnden

Christer Petré (KD)
ledamot Bygg- och miljönämnden