Category

Alliansen

Förändrat uppdrag till Linköpings fritidsgårdar

By Alliansen No Comments

Nu får Linköpings fritidsgårdar ett förändrat uppdrag. I uppdraget ingår en större flexibilitet i verksamheten. Att kunna arbeta mer flexibelt och närmare ungdomarna som söker sig dit blir ett viktigt verktyg för att bättre kunna vägleda ungdomar som behöver fångas upp av andra verksamheter inom kommunen, så som socialtjänsten. Därför får både fritidsgårdarna och Social- och omsorgsförvaltningen ett uppdrag om ett utökat samarbete. – Vi vill ge fritidsgårdarna ett förändrat uppdrag just för att kunna öka deras flexibilitet med både tider och innehåll. För att fler ungdomar ska kunna få möjlighet att delta i verksamheten, säger Annika Krutzén (M) ordförande Social- och omsorgsnämnden. Med detta förändrade uppdrag blir det tydligt på både fritidsgårdarna och socialförvaltningen att man ska ha en bättre samverkan så att ingen ungdom hamnar mellan stolarna. Att kunna styra verksamheten så att den blir mer flexibel och kunna möta upp ungdomarna där de är, både i livet och fysiskt. – Att samarbeta med andra aktörer, förslagsvis idrottsföreningar, kulturföreningar och andra organisationer som vänder sig till ungdomar kommer kunna bidra till en ökad attraktivitet för fritidsgårdarna och även en ökad kunskap hos ungdomarna. Men ibland behöver man som fritidsledare bara finnas där och lyssna, avslutar Gustaf Appelberg (L) ordförande Kultur- och fritidsförvaltningen.

Svårbegriplig stridsretorik från S

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

I en artikel anklagar Kristina Edlund (S) och Mari Hultgren (S) återigen Alliansen för att vilja sälja ut hyresrätter och bromsa byggnationen av nya bostäder. Inget av detta har grund i verkligheten.

Det har byggts många hyresrätter de senaste åren, och allmännyttan har stått för en stor del av dessa. Allmännyttan har även de senaste åren producerat sina absolut dyraste hyresrätter någonsin, vilket skett på bekostnad av billiga/prisvärda hyresrätter.

Att ha kvantitativa mål för hur många lägenheter som skall färdigställas har endast bidragit till att öka kostnaderna, inte heller har bolaget klarat av att nå dessa mål mer än ett enda år. Förra året lyckades Stångåstaden inte ens upp till 35 procent av det uppsatta målet. Dessutom såldes, under Socialdemokraternas ledning, stora delar av Stångåstadens bestånd ut utan någon debatt eller att något underlag presenterades.

Vi har väldigt svårt att förstå hur Socialdemokraterna, med ovan facit, kan ropa ut sin stridsretorik. Varför vill S skapa en konflikt som inte finns? Istället för att samarbeta kring de målsättningar som vi uppenbart är överens om så väljer S en stridsretorik utan verklighetsgrund.

Vår ambition är enkel:

1. Vi behöver bygga fler hyresrätter, men vi måste se till att allmännyttan inte leder ligan över dyra hyresrätter, utan tar täten i kampen mot att får fler billiga/prisvärda hyresrätter.

2. Vi behöver att fler Linköpingsbor kan göra en klassresa. Till detta hör bland annat bostaden och möjligheten att få äga sin bostad och börja bygga ett eget kapital.

3. Vi behöver en långsiktig ambition om en allmännytta som fortsätter ta ansvar både för befintliga hyresgäster och blivande. Det gäller allt från ansvar i bostadsområden, trygghetsarbete och bostadsproduktion.

Niklas Borg (M)
kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

Muharrem Demirok (C)
kommunalråd

Länk till artikeln i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/svarbegriplig-stridsretorik-fran-s-om6008566.aspx

Alliansens nya ägardirektiv löser många problem

By Alliansen, Niklas Borg

Vi ställer oss väldigt frågande till om Hyresgästföreningen överhuvudtaget läst förslaget till nya ägardirektiv för Stångåstaden. Av deras debattartikel att döma så kan de inte ha gjort det. Sannolikt för att de har varit så upptagna med att köpa den socialdemokratiska retoriken att de inte brytt sig om att söka efter sanningen.

Allians för Linköping har presenterat förslag till nya ägardirektiv där vi tydligt presenterar lösningar på flera av de problem som uppkommit under de senaste åren. Tyvärr har den tidigare politiska inriktningen kring allmännyttan inneburit att de hyresrätter som producerats de senaste åren varit några av de absolut dyraste. För oss som politiker är detta ett stort problem.

Allmännyttan ska vara till gagn för just det allmänna, och inte bygga enbart för de med höga inkomster. Detta bortser Hyresgästföreningen från i sin argumentation. Hyresnivåerna verkar vara irrelevanta, istället ska produktionsmålet vara överordnat. Vi kommer använda ägarinflytandet över allmännyttan till att främja en hög produktionstakt samtidigt som vi kommer att premiera humana hyror.

Vad gäller ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter är det svårt att förstå Hyresgästföreningens kritik. Att människor som idag hyr sin bostad ska erbjudas möjlighet att kunna äga densamma är något som vi gärna ser mer av. Vår ambition är att minska klyftan mellan de som äger sitt boende och de som tvingas hyra. Fler ska kunna göra en boendekarriär, samtidigt som den som uppskattar hyresrätten också ska kunna njuta av den frihet som den medför.

Kritiken från Hyresgästföreningen ekar också väldigt tomt när vi alla kunde se hur tysta de själva var när Socialdemokraterna under förra mandatperioden gjorde enorma utförsäljningar av allmännyttan till ett norskt fastighetsbolag. Var fanns kritiken då? Varför tycker Hyresgästföreningen att det är okej att sälja ut bostäder till stora aktörer, men det är fel att låta de boende själva ta över ägandet av sin bostad?

Tyvärr har Hyresgästföreningen gått från att vara en aktör som bevakar de boendes intresse och driver på samhällsutvecklingen till att bli en del av den socialdemokratiska kampanjmaskinen. Det innebär också att de tappar i trovärdighet som samtalspart när de använder sitt varumärke när de bedriver partipolitik. Vi för gärna ett samtal kring bostadsutvecklingen i Linköping och hur vi kan stärka de boendes inflytande, men vi vill gärna göra detta med parter som klarar av att föra en sansad diskussion och inte slänger sig med partipolitisk retorik.

Niklas Borg (M)
Muharrem Demirok (C) 

Länk till artikel i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/nya-agardirektiv-loser-gamla-problem-om5911839.aspx

Heltid ska vara utgångspunkten

By Alliansen, Niklas Borg

Edlund (S), Hovenberg (MP) och Eek (V) lyfter vikten av att kommunens utgångspunkt är heltidsanställningar utan delade turer vid nyanställningar i kommunens verksamheter, och där finns ingen annan åsikt hos Allians för Linköping. Vi delar uppfattningen om att det ska vara utgångspunkten.

Vi vill att medarbetare inom Linköpings kommun ska kunna ha den sysselsättning som önskas, det ser vi som en viktig del av kommunens framtida kompetensförsörjning. Allians för Linköping kommer därför arbeta för rätt till önskad sysselsättningsgrad i kommunens verksamheter men vi tycker samtidigt att det är viktigt att alltid ta hänsyn till verksamheternas förutsättningar, ekonomin och inte minst till våra medarbetare.

Detta var också anledning till att vi valde att avvakta med ”Rätt till heltid” inom utbildningsförvaltningen, för att kunna utgå från verksamheternas förutsättningar. Genom att göra så kan vi få långsiktigt hållbara lösningar. Om det hanteras fel så riskerar det annars att bli exempelvis en ökning av delade turer inom omsorgen och det vill varken vi som arbetsgivare eller våra medarbetare.
I Linköping ska alla människor ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv efter egna drömmar. Allians för Linköping kommer alltid sätta människan före systemet.

Niklas Borg (M)
Muharrem Demirok (C)
Åsa Wennergren (L)
Sara Skyttedal (KD)

Allians för Linköping

Länk till artikel i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/heltid-ska-vara-utgangspunkten-om5842391.aspx

Nya Simhallen – färdig sommaren 2022

By Alliansen No Comments
Alliansen kan nu presentera fortsättningen för simhallsprojektet i Linköping. På initiativ av Allians för Linköping har en genomlysning av projektet kring nya simhallen genomförts. Genomlysningen har undersökt olika lokaliseringsalternativ och utföranden och bidragit till att Linköpingsborna under mandatperioden äntligen kommer att ha en ny simhall på plats.

Alliansen har nu kommit fram till att fortsätta planeringen enligt tidigare beslut för en placering av simhallen på Folkungavallen. Den genomlysning som har gjorts visar tydligt att planeringen av projektet nu är så pass långt gången att det är svårt att genomföra förändringar utan att förskjuta tidsplanen många år framöver, vilket i slutändan skulle drabba Linköpingsborna i stor omfattning. Det viktigaste för Alliansen har varit att få en simhall på plats så snart som möjligt och att hålla nere driftskostnaderna för den nya simhallen. Nu kommer spaden att sättas i marken under 2019 och simhallen att stå färdig sommaren 2022.

– Trots att vi är många som har förespråkat en annan lokalisering av simhallen så är det inte rimligt att riva upp tidigare beslut i frågan. Linköping behöver en simhall på plats så snart som möjligt och därför är det bra att nu kunna gå vidare i planeringen. Viktigt för att kunna gå vidare är också att vi lyckats få ner den årliga kostnaden för Linköpingsborna, säger Niklas Borg (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

– Äntligen kan vi lägga frågan om simhallen bakom oss. Vi är glada att kunna presentera den här inriktningen idag. När det här bygget är klart kommer Linköpingsborna ha en simhall som de kan vara stolta över. Tack vara det arbete vi har gjort de senaste månaderna har vi lyckats både sänka kostnaderna, styra upp processen och få en tydlig tidsplan. Jag hoppas nu att vi kan få Linköpingsbor, föreningsliv och alla andra aktörer att ställa sig bakom det här, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd.

Tack vare genomlysningen har man kommit fram till olika lösningar för kostnadsbesparingar utan att i större omfattning påverka och förändra funktionsprogrammet, bland annat en hyra som är cirka 20 procent lägre än beslutet från 2015. För Allians för Linköping är det viktigt att alltid ta ansvar för ekonomin och se till att skattebetalarnas pengar används till kommunens kärnverksamheter. Allians för Linköping önskade även minska investeringskostnaden för simhallen. Genomlysningen visade dock att det var svårt att minska kostnaden för byggnationen utan att avsevärt fördröja färdigställandet av simhallen.

– Vi hade gärna sett en ny simhall på Stångebro istället för på Folkungavallen eftersom det bland annat inneburit mindre trafik i centrum och en större närhet till resecentrum. Eftersom utredningskorridoren för Ostlänken inrymmer området på Stångebro försvårar det möjligheterna att placera simhallen där utan att avsevärt fördröja bygget av en ny simhall. Likväl är det glädjande att Linköping snart får en ny simhall som kommer vara till nytta för Linköpingsbor och föreningsliv lång tid framöver, säger Åsa Wennergren (L), kommunalråd.

– Vi hade velat se en helt annan lösning för simhallsbygget med en betydligt enklare simhall lokaliserad på Stångebro. Kommuninvånarnas skattemedel ska hanteras med respekt och investeras där de gör mest nytta för medborgarna. Därför välkomnas de besparingar som kommer kunna göras på driften, men vi hade även velat se betydande besparingar på inverstingskostnaden. Många prioriteringar väntar framåt i tiden och det finns alltjämt behov av att se över kommunens investeringar, säger Sara Skyttedal (KD), kommunalråd.

Den nya simhallen vid Folkungavallen beräknas invigas sommaren 2022. Byggstart är planerad till senare under 2019.

En mindre skola gynnar eleverna

By Alliansen, Erik Östman

Rebecka Hovenberg (MP) och Cecilia Gyllenberg (MP) frågar för vilka vi bygger nya Kungsbergsskolan. Svaret är att vi bygger en skola för Linköpings elever och lärare, det vill säga en vanlig högstadieskola, ingen byskola men heller ingen storskola för 1 000 elever. Ett högstadium i den storleken som MP vill ha skulle skapa för många klasser vilket medför en sämre studiemiljö och trygghet för eleverna. Nu får vi istället en skola där elevernas lärandemiljö och trygghet är i fokus och där lärarna får rätt förutsättningar att undervisa.

Kommunens uppdrag är inte enbart att få fram skolplatser utan att också säkerställa en god undervisning för alla elever. Här visar forskning av bland andra Carl-Henrik Adolfsson, professor på Linnéuniversitetet, att framförallt elever med utländsk bakgrund och svag socioekonomi klarar sig bättre på mindre skolor. Ytterligare studier visar att på mindre skolor gynnas elevnärvaro, delaktighet och samhörighet.

Man har även missuppfattat när skolan väntas stå klar. Enligt det förslag som MP förespråkar beräknas skolan bli försenad till läsåret 2024/25. Men genom att Allians för Linköping nu istället prioriterar en vanlig högstadieskola kommer vi sannolikt att få den på plats tidigare.

Vi delar uppfattningen att kommunen är i stort behov av elevplatser och därför ser vi nu över den långsiktiga strategin för skolans lokalförsörjning. I denna översyn ligger bland annat en ny gymnasieskola på Kallerstad och tidigareläggande av planerade skolprojekt. Klart är dock att vi inte kan bygga skolor med prislappar i miljardklassen såsom MP förespråkar. Allians för Linköping kommer därför alltid att prioritera att bygga skolor med goda förutsättningar att bedriva bra undervisning framför stora landmärken.

Åsa Wennergren (L)
kommunalråd med sektorsansvar för utbildning

Erik Östman (M)
ordförande barn- och ungdomsnämnden

Länk till artikeln i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/en-mindre-skola-gynnar-eleverna-om5778243.aspx

Kan bara beklaga den väg S valt

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

Socialdemokraterna målar upp en falsk bild av verkligheten när de, i en debattartikel, berättar om senaste kommunfullmäktiges beslut gällande en motion om rätt till heltid vid upphandlingar.

Motionen kommer från Vänsterpartiet och föreslår att Linköpings kommun ska ställa krav på utförare/arbetsgivare att erbjuda sin personal heltidsanställningar vid framtida tjänsteupphandlingar. Motionens intention är god men vi anser att en bättre väg framåt är att fokusera på önskad sysselsättningsgrad. Risken är annars stor att antalet delade turer ökar vilket innebär att berörda medarbetare måste arbeta några timmar på morgonen, vara lediga mitt på dagen för att sedan behöva gå på ett kvällspass. Att arbeta på det här sättet är mycket betungande.

Det är beklagligt att Socialdemokraterna återigen far med osanningar och beskyller Alliansen för att vara arbetarfientliga. Så för att klargöra så innebär kommunfullmäktiges beslut att Linköpings kommun ska fortsätta utveckla möjligheten till önskad anställningsgrad samtidigt som vi tar hänsyn till verksamheternas förutsättningar.

Allians för Linköpings ambition är ett öppet styre där vi respekterar varandra och söker breda överenskommelser för Linköpings utveckling och Linköping bästa. Att beskylla varandra för osanningar gynnar inte någon, allra minst Linköpingsborna, och därför kan vi bara beklaga den väg som Socialdemokraterna i opposition nu har valt.

Niklas Borg (M)

Muharrem Demirok (C)

Åsa Wennergren (L)

Sara Skyttedal (KD)

Allians för Linköping

Artikeln är ursprungligen publicerad i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/kan-bara-beklaga-den-vag-s-valt-om5557804.aspx?fbclid=IwAR2r4KTqQPwK917gPssgiEv0zFgZ4xR0y2cFJ2av8Fd20xxOxF7LwzW309g

Inte aktuellt att ta stöd från SD

By Alliansen, Niklas Borg

Med Elias Aguirres (S) och Jonatan Hermanssons (S) resonemang (26/10) borde Anderssons (SD) grova uttalande vara mer besvärande för Socialdemokraterna än för det nya styret.

Efter valet minskade Socialdemokraterna flera mandat samtidigt som Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna blev det största blocket med majoritet i nämnder och styrelser, inklusive kommunstyrelsen.

I kommunfullmäktige är Alliansen ett mandat ifrån egen majoritet, därmed kan Socialdemokraterna, i samarbete med Sverigedemokraterna, fälla en Alliansbudget.

För oss är det inte aktuellt att ta stöd från SD. Frågan är om Socialdemokraterna kommer att ta det stödet. För sanningen är att det enda partiet som kan ge SD inflytande är Socialdemokraterna.

Niklas Borg (M)
Lars Vikinge (C)
Åsa Wennergren (L)
Sara Skyttedal (KD)
Allians för Linköping

Länk till artikeln i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/inte-aktuellt-att-ta-stod-fran-sd-om5535678.aspx

En budget som tar ansvar för morgondagens välfärd

By Alliansen, Niklas Borg

Idag har Allians för Linköping presenterat sin ändringsbudget för 2019.

Det är en budget i balans som ger möjlighet att föra en politik som har sin utgångspunkt i människan istället för i systemen.

En stor satsning på att stötta människor mot egen försörjning är nyligen beslutad och vi kommer att öka ambitionerna ytterligare för att fler ska kunna gå från bidragsberoende till arbete och självförtroende.

I budgeten signalerar vi vikten av ett företagsklimat där vi underlättar för företagare och uppskattar dem för deras engagemang och entreprenörsskap.

Vi gör tydliga satsningar på skola, äldreomsorg och LSS-verksamheten samtidigt som vi påbörjar effektiviseringar på central förvaltning och bl.a. sätter vi stopp för ytterligare skattemedel till elcykelpoolen.

Vi satsar också extra för att öka tryggheten i Linköping, bl.a. genom fler ordningsvakter.

En långsiktigt ansvarsfull ekonomisk politik är en grundläggande förutsättning för en positiv utveckling av Linköping framöver.

Länk till Allians för Linköpings budget för 2019 på Linköpings kommuns hemsida: https://www.linkoping.se/contentassets/56ac63b78ddd4240bf92d4af45c3fa57/bilaga-2-forslag-kf-dec-budget-for-2019-med-plan-for-2020-20222.pdf?4aecae

Nytt Alliansstyre i Linköping

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna blev det största blocket med majoritet i nämnder och styrelser.

– Det känns mycket bra att vi nu kan presentera ett nytt ledarskap för Linköping och därmed bli Sveriges största kommun med ett rent Alliansstyre. Jag ser fram emot att utveckla Linköping under mandatperioden tillsammans med övriga Allianspartier, säger Niklas Borg (M).

Hållbar kommun

– Vi kommer att vidta åtgärder mot en hållbar kommun och öka ambitionen i det arbete som Alliansen initierade med att göra Linköping koldioxidneutralt till 2025, säger Muharrem Demirok (C).

–Nu tar vi krafttag för att förbättra skolan. Vi kommer att prioritera skolans utveckling. Bättre arbetsmiljö för lärarna, ökad måluppfyllelse för eleverna och mer tid för varje barn i förskolan, säger Åsa Wennergren (L).

– I Alliansens Linköping ska varje skattekrona användas ansvarsfullt och effektivt. För att kunna prioritera kärnverksamheten krävs det att vi har ordning och reda i kommunens finanser. Vi behöver se över hur vi kan minska kostnaderna på kommande investeringar och säkerställa en effektivare central förvaltning. Genom de åtgärder som nu planeras tar vi ansvar och skapar förutsättningar för att säkra kommunens ekonomi på lång sikt, avslutar Sara Skyttedal (KD).

Fördelning av poster

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har överenskommit om följande fördelning av ordförandeposter i nämnder och styrelser i Linköpings kommun för mandatperioden 2018-2022:

Nämnder och KF-presidie:

Ordförande Kommunstyrelsen (M)

1:e vice ordförande (KD)

Borgmästare/Ordförande Kommunfullmäktige (C)

1:e vice ordförande Kommunfullmäktige (L)

Sektorsansvarigt kommunalråd utbildning (L)

Barn- och ungdomsnämnden (M)

Bildningsnämnden (L)

Kultur- och fritidsnämnden (L)

Sektorsansvarigt kommunalråd omsorg (M)

Social- och Omsorgsnämnden (M)

Äldrenämnden (KD)

Sektorsansvarigt kommunalråd samhällsbyggnad (C)

Samhällsbyggnadsnämnden (C)

Bygg- och miljönämnden (M)

Arbetsmarknadsnämnden (M)

Valnämnden (M)

Överförmyndarnämnden (L)

Kommunens revisorer, vice ordförande (M)

Bolag:

Linköpings Stadshus AB (M)

Tekniska Verken (C)

Stångåstaden (M)

Lejonfastigheter (KD)

Sankt Kors (L)

Visit Linköping (L)

Science Park Mjärdevi (KD)